WELCOME TO OUR COUNTRY-CAMBODIA
Great Vacations and Popular Gateway

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอของบริษัท แกรนด์ อวตาร Transports

Line ID: grandavatanทริป3วัน 2คืน  -นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ

ดินแดนแห่งอารยะธรรมเขมรโบราณ ความอลังการที่ยิ่งใหญ่จริงๆอยากแนะนำทุกท่านว่าน่าจะมาลองเที่ยวดูกันกับหนึ่งครั้งในชีวิตถือว่า "คุ้มค่า" มากครับ

พักกับโรงแรม Princess Angkor Hotel หรือ Angkor Holiday Hotel เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน

 • 10.00 น.ถึงตลาดโรงเกลือ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองผ่านด่านแบบวีไอพีที่ด่านปอยเปต เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบตามถนนหมายเลข 6 ผ่านเมืองศรีโสภณ เมืองกรอรัลซึ่งสภาพถนนลาดยางเรียบร้อยแล้วครับ ระยะทาง150 กม คงใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง
 • 12.30 น.ถึงเมืองเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านสักการะ องค์เจก องค์ จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและชาวเขมรให้ความเคารพนับถือกันมาก จากนั้นนำท่านชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่วัดใหม่ สมควรแก่เวลาแล้วนำท่านล่องเรือ ชมโตนเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรในบึงโตนเลสาบ.
 • 19.00 น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (มื้อที่ 2) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)หลัง อาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัยพักกับโรงแรม Princess Angkor Hotel หรือ Angkor Holiday Hotel เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น แบบมาตรฐานครับ)
 

วันที่สอง: ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรม เมีองนครธม ปราสาทบายน เเละมหาปราสาทนครวัด

 • 06.30 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่ง สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบเป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรีหรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บัน เตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม" จากนั้นนำท่านเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาซึ่งปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่สวยงามเหมื่อนที่ทุกท่านเห็นใน video YouTube ของผมเลยครับ.
 • 12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจตุมุก (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองนครธม ชมสะพาน นาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชมประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชมปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมื่องนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสร1850 องค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ที่ีส่วยสุดยอดเลยครับ.
 • 18.45 น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย...ราตรีสวัสดิ์
 

วันที่สาม :ปอยเปต ถึง ตลาดโรงเกลือ

 • 08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) นำท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET)
 • 11.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต แวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินที่อำเภอพระเนตพระซื้อหินทรายแกะสลักระหว่างเส้นทาง
 • 16.30 น.ถึงด่านปอยเปต ตรวจเอกสารผ่านแดนจากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับถึงตลาดโรงเกลือ
 • 20.00 น.เดินทางถึงที่บ้านโดยสวัสดิภาพเเละทุกท่านดู video ผมต่อนะครับ
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย :
 • บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด กล้องถ่ายรูป ของใช้ส่วนตัว


ระดับโรงแรม 4* (ห้องละ2ท่าน)

05-10 คน

 บาท

ผู้ใหญ่

 บาท

เด็กพักกับผู้ใหญ่ท่าน

 บาท

เด็กพักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม
  ราคาขึ้นอยู่กับโรงแรมซึ่งแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน

เด็ก อายุต่ำกว่า 7 ขวบ 30%, 7ขวบถึง 11ขวบ 50%


 
ข้อตกลง
* แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมหน้าพาสปอร์ตอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย10 วัน เพื่อดำเนินการเข้าประเทศ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอราคาจากเจ้าหน้าที่ที่ยินดีให้บริการด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพได้ที่:

Line ID: grandavatan

Line ID: 077990909 (Mr.Sokhom)

Mobile: +855 77990909

เช่ารถพร้อมคนขับที่สนามบินเสียมเรียบ
เช่ารถพร้อมคนขับที่สนามบินพนมเปญ

เช่ารถพร้อมคนขับด่านชายแดนปอยเปต
เช่ารถพร้อมคนขับด่านชายแดนช่องจอม

เช่ารถพร้อมคนขับด่านชายแดนช่องสะงำ
เช่ารถพร้อมคนขับด่านชายแดนด่านผักกาด

Cambodia Travel Agent